Zasady Rekrutacji

 

KROK 1 – ZŁOŻENIE PODANIA

Rodzice składają w sekretariacie szkoły od 30 stycznia 2020 r. KARTĘ ZGŁOSZENIA DZIECKA do  Niepublicznej Naukowej Szkoły Podstawowej  im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kielcach. Kartę zgłoszenia można przesłać drogą elektroniczną na adres: sekretariat@szkolapodstawowa.kielce.pl

 

KROK 2 – DZIEŃ OTWARTY

Szkoła zorganizuje Dzień Otwarty dla rodziców i dzieci zainteresowanych nauką w Niepublicznej Naukowej Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kielcach. Termin tego dnia zostanie podany na stronie internetowej szkoły w marcu 2020. Dla zainteresowanych, którzy nie będą mogli uczestniczyć w zaproponowanym terminie umówione zostaną indywidualne spotkania, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym

 

KROK 3 – ROZMOWA Z RODZICAMI

Na tym etapie odbywają się indywidualne spotkania Dyrektora Szkoły z Rodzicami dziecka. Po złożeniu podania, rodzice zostają zaproszeni na rozmowę, która będzie dotyczyć proponowanych przez szkołę form edukacji i wychowania, zasad współpracy oraz finansowania nauki. Podczas rozmowy Rodzice będą mogli przekazać informacje dotyczące indywidualnych potrzeb dziecka (np. posiadanie opinii, orzeczeń, specjalnych zainteresowań). Rodzice będą mogli zgłosić także zapotrzebowanie na potrzebę opieki dziecka w świetlicy szkolnej, obiady i zgłosić życzenie na dotyczące nauki religii/etyki.

 

KROK 4 – DECYZJA O PRZYJĘCIU DZIECKA DO SZKOŁY

Decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły, na podstawie złożonych dokumentów oraz przeprowadzonej rozmowy podejmuje dyrektor szkoły po rozmowie z rodzicami i analizie niżej wymienionych dokumentów.

Wymagane dokumenty to:

  1. Karta zgłoszenia dziecka do Niepublicznej Naukowej Szkoły Podstawowej Marii Skłodowskiej-Curie w Kielcach – można ją składać już od 30 stycznia 2020 r. oraz po zakończeniu roku szkolnego 2019/20 od 26 czerwca 2020 r.
  2. Informacja o gotowości podjęcia przez dziecko nauki w szkole podstawowej dla dziecka do klasy pierwszej.
  3. Ostatnie świadectwo szkolne dla uczniów pozostałych klas.
  4. Ewentualne opinie i orzeczenia.
  5. Zdjęcie do wyrobienia legitymacji szkolnej

KROK 5 – podpisanie umowy

Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego (sierpień) Dyrektor Szkoły organizuje zebranie dla rodziców uczniów przyjętych, dotyczące organizacji nowego roku szkolnego i podaje informację o rozpoczęciu roku. Ostatnim etapem procesu rekrutacji jest podpisanie umowy o kształceniu dziecka w szkole, która jest równoznaczna ze zobowiązaniem się do przestrzegania zasad i przepisów regulujących życie szkoły.

 

OPŁATY

Przed podpisaniem umowy na rachunek bankowy szkoły należy wnieść opłatę wpisową w wysokości 150 zł.

Wpłaty dokonuje się przelewem na wskazany w umowie numer konta.

 

POBIERZ DOKUMENTY a następnie prześlij ją drogą elektroniczną na adres: sekretariat@szkolapodstawowa.kielce.pl

 

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.